Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

Tervetuloa!

Käyntejä kotisivuilla:319670 kpl

IPU:n vaaliohjelma 2011

Itsenäisyyspuolueen eduskuntavaaliohjelma 2011 ipu-logo-150x212.jpg

EU:sta voidaan erota

Oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin, voidaan rakentaa aidon kansanvallan ja valtiollisen itsenäisyyden perustalle. Itsenäinen, EU:sta eronnut Suomi voi tehdä aitoa kansainvälistä yhteistyötä paremmin kuin nykyinen alistettu EU-Suomi. Suomen oikea turvallisuusratkaisu on puolueettomuuspolitiikka sekä pysyminen erossa Natosta ja EU:n  sotilasliittokehityksestä. Talous ja markkinat on alistettava palvelemaan ihmistä. On pyrittävä löytämään tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.

1. Erotaan EU:sta ja eurosta, sillä Suomi pärjää paremmin itsenäisenä maana EU:n ulkopuolella:

Oma päätösvalta tarvitaan hyvinvoinnin ja aidon kansanvallan perustaksi. Siksi suurten EU-maiden ja suuryritysten johtamasta EU:sta on erottava. EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, mitä emme olisi saaneet tai saisi EU:n ulkopuolella.

Euro on ollut fiasko ja katastrofi Suomen teollisuudelle, työllisyydelle ja kansantaloudelle.

Suomi ei tarvitse ulkomaista velkaa, kun sillä on oma raha, keskuspankki ja päätösvalta.

EU:n ja euron ulkopuolella Suomen ei myöskään tarvitsisi euron tukemiseksi lainata suurella riskillä suuria määriä rahaa ulkopuolisille konkurssikypsille maille, kuten ensimmäisenä tehtiin Kreikan tapauksessa. Kreikkakin kärsi muiden euromaiden ja erityisesti Suomen tavoin euron älyttömän korkeasta kurssista.

Kun eroamme EU:sta, niin emme putoa tyhjän päälle, sillä meillä on voimassa oleva talousaluesopimus (Eta) EU:n kanssa. EU:n ulkopuolella olevilla Norjalla ja Islannilla on Eta-sopimus, Sveitsillä erillissopimukset.Itsenäisyyspuolue - Suomen paras puolue

Suomen ei siis pidä eikä tarvitse eristäytyä muusta maailmasta, vaikkakaan nykyinen lähes täydellisen vapaa kaupankäynti maapallolla ei ole maamme etujen mukaista. Täydelliselle vapaakaupalle ja maailmanlaajuiselle keinottelulle ei ole olemassa edes teoreettista perustetta, sillä ns. “suhteellinen etu” kaupankäynnissä ei mm. pääomien vapaan liikkumisen vuoksi nykyisin toimi. Toimii keskittävä “absoluuttinen etu”. Keinottelun vähentämiseksi pitää nyt ensi toimina toteuttaa ns. Tobinin vero ja “veroparatiisien” hyväksikäyttö pitää kieltää. Pääomien siirtelyn ja kaupan täydellisestä vapaudesta hyötyvät ensi sijassa maapallon suurkapitalistit.

2. Näennäisdemokratiasta kansalaisten valtioon

Itsenäisyyspuolue haluaa, että Suomesta tehdään nykyisen näennäisdemokratian sijasta todellinen demokratia, kansalaisyhteiskunta, jossa ihmiset ovat vaikutusvaltaisia päättäjiä eivätkä hallitsemisen kohteita. Kansalaisyhteiskunnassa ei pidä hyväksyä, että rahalla voi ostaa ääniä ja vaikutusvaltaa.

Korruption torjumiseksi puolueiden ja ehdokkaiden varainhankintaa on muutettava. Vain yksityishenkilöillä tulee olla oikeus lahjoittaa rahaa poliittiseen toimintaan ja vain 1 000 euroa vuodessa. Myös poliitikkojen omaa rahankäyttöä vaaleissa on rajoitettava. Yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen puolue- ja vaalirahoitus on kiellettävä. Esimerkiksi Kanadassa on tämän suuntainen lainsäädäntö.

Jos puoluetukea maksetaan, niin sitä pitää maksaa kaikille eduskuntavaaleissa olleille puolueille äänimäärän mukaan.

Kuntien ja valtion on otettava käyttöön sitovat kansanäänestykset. Kaikki merkittävät lait ja päätökset on alistettava automaattisesti kansalaisten hyväksyttäviksi Sveitsin mallin mukaisesti. Äänestys on järjestettävä myös silloin, kun kaksi prosenttia äänioikeutetuista niin vaatii. Vaatimuksen esittämiseen pitää hyväksyä myös internetin välityksellä ilmaistu mielipide.

Demokratian edellytys on avoin julkinen keskustelu ja tiedonvälitys, vuoropuhelu. Jokaisella kansalaisella, päättäjällä ja medialla on oma vastuunsa yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. Uusia aatteita edustavia puolueita ei pidä eristää tärkeimmän poliittisen keskustelun ulkopuolelle ja julkinen TV ja radio eli YLE tulee kustantaa verovaroin.

Pitää luoda järjestelmä, jossa suurimmissa lehdissä ja valtakunnallisissa sähköisissä viestimissä tarjotaan kaikille puolueille omat palstatilansa. Median merkitys erittäin tärkeänä valtiomahtina on siis tiedostettava ja otettava huomioon perustuslaissa.

Koska presidentti on suoraan kansan valitsema, tulee hänelle antaa jopa hieman nykyistä enemmän hallitusvaltaa. Nythän valtaa ollaan siirtämässä virkamiehille.

Jotta kansanvalta toimisi, ihmisten pitää myös käyttää valtaansa eli äänestää, ja äänestää vastuullisesti. Äänestämisestä ei pidä tehdä viihdetilaisuutta, jossa käydään veikkaamassa voittajaa.

Kansanvaltaa voidaan turvata ja eduskunnan holtitonta toimintaa ehkäistä myös siten, että maahan perustetaan poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin.

3. Nato-jäsenyys on torjuttava

Sotilaallinen liittoutuminen ja sodankäynti ulkomailla on tuhoisaa ja haitallista Suomelle. Emme tarvitse vihollisia emmekä terroristien houkuttelua kimppuumme. Suomen turva on Sveitsin-mallisessa puolueettomuuspolitiikassa erossa Natosta ja EU:n sotilasliittokehityksestä. Suomalaisia sotilaita ei tarvita Afganistanissa.

Suomen armeija on pidettävä varusmiesarmeijana. Puolueeton, EU:sta irtautunut Suomi voi luoda hyvät suhteet kaikkiin maihin sekä toimia välittäjänä ja sovittelijana maailman kriiseissä.

4. Maahanmuuttoon oikeutta ja kohtuutta

Maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä eikä liioitella. Tuleviin ongelmiin pitää varautua jo nyt. Täysin vapaa maahanmuutto sekä siihen liittyvä palkkojen ja työehtojen polkeminen hyödyttävät vain harvoja. Työperäiseen maahanmuuttoon on sovellettava kiintiöitä, kuten esim. USA:ssa. EU-jäsenyyden ulkopuolella tämä on mahdollista.

Jokaisella valtiolla itsellään tulee olla ensisijainen vastuu omista kansalaisistaan. Tämä koskee niin muuttoliikkeen lähtömaita kuin Suomeakin. On myös moraalitonta houkutella Suomeen ihmisiä esimerkiksi Baltiasta tai kaukomailta, sillä laaja maastamuutto tuhoaa siellä yhteiskunnan tulevaisuutta, jos nuoret ja koulutetut muuttavat pois.

Moraalinen velvollisuutemme on osallistua YK:n edellyttämällä tavalla kansainväliseen yhteistyöhön kehitysmaissa vallitsevan köyhyyden ja hädän poistamiseksi ja pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Kaikkia ei voida auttaa omassa maassaan tai lähialueellakaan, minkä vuoksi maahamme on myös vastaanotettava kohtuullinen määrä hätääkärsiviä ns. kiintiöpakolaisina. Maamme on toimittava kansainvälisten sopimusten mukaisesti, mutta toisaalta mahdollisimman itsenäisesti.

Maahanmuuttajien sopeutumisen helpottamiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi heille on järjestettävä riittävästi suomen kielen ja suomalaisen tapa- ja muun kulttuurin opetusta sekä järjestettävä työtä tai opiskelua kaikille, jotka siihen kykenevät.

5. Työttömyyteen ja alueelliseen eriarvoisuuteen on vastattava tosissaan

Tekninen kehitys on vähentänyt palkkatyön määrää. Vallassa oleva ideologia ja puolueet ovat sallineet näin lisääntyneen vapaa-ajan kerääntyä hallitsemattomaksi työttömyydeksi, josta kärsivät eniten nuoret.

Työttömyyttä aiotaan edelleen ylläpitää mm. työurien pidentämisen kautta. Nyt syyllistetään työntekijöitä varhaisesta eläkkeelle jäämisestä, vaikka todellisuudessa työnantajat irtisanovat väkeään vanhimmasta päästä alkaen. Yleinen propaganda on tässäkin asiassa aivan vääristynyttä.

Työttömyyden helpottamiseksi tavoitteeksi on otettava elinaikaisen työajan lyhentäminen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtymällä nelipäiväiseen työviikkoon.

Koneellistamista edistää nykyisin, että ns. työn sivukulut peritään palkkasumman perusteella. Tämän tilalle on kehitettävä järjestelmä, jossa työn sivukulut korvataan toiminnan jalostusarvon perusteella perittävällä maksulla, ikään kuin korvamerkityllä arvonlisäverolla.

Yritystoiminnan aloittamista ja pienyrittäjiä on autettava nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 100 000 euron liikevaihtoon.

Julkisen vallan eli valtion ja kuntien on huolehdittava työllistämistukijärjestelmän avulla siitä, että kaikki työttömät ja myös nuoret saavat työtä kohtuullisen ajan sisällä.

Työttömyys on edelleen suurinta Pohjois- ja Itä-Suomessa. Muuttoliikkeen ja ruuhkaongelmien hillitsemiseksi tarvitaan tehokasta alue- ja maaseutupolitiikkaa, minkä EU-jäsenyys on tosiasiallisesti vesittänyt.

Nykyisin suuri osa ns. aluepoliittisesta tuesta annetaan infrastruktuuri-investointeihin, jotka ennen tulivat automaattisesti valtion budjettivaroista. Osa tuesta on puolestaan pelkkää maaseudun saattohoitoa. Tarvitaan siis merkittävää alueellisesti porrastettua investointitukea, käynnistysavustusta, kuljetustukea ja teknologian kehittämistukea siitä riippumatta, minkä alan tai minkä kokoisesta yrityksestä on kysymys.

6. Peruspalvelut on turvattava kaikille koko maassa

Terveydenhoidon ja muiden peruspalveluiden kriisi on tahallaan aiheutettu. Valtio on supistanut kuntien valtionosuuksia ja vähentänyt hyvätuloisten verotusta. Tavoitteena on yhä laajempi yksityistäminen ja yksityistämistä on edistetty sitenkin, että lääkäreitä ja hoitajia on koulutettu aivan liian vähän. Nyt maahan houkutellaan ulkomaista työvoimaa. Kunnat ovat joutuneet hädissään turvautumaan ostopalveluihin.

Peruspalveluita lamauttava kriisi on korjattavissa hallituksen ja eduskunnan päätöksillä. Esimerkiksi kuntien valtionosuuksia on korotettava ja varat on otettava perumalla veronalennuksia hyvätuloisilta. Peruspalvelujen kriisin ja EU-kauden politiikan seurauksena rikkaitten miesten keskimääräinen elinikäero köyhimpään kymmenykseen on kasvanut puolitoista vuotta. Myös naisilla ero eliniässä on kasvanut, mutta vähemmän.

EU ajaa peruspalveluiden yksityistämistä, amerikkalaista mallia, mutta Itsenäisyyspuolueen mielestä Suomen oma järjestelmä on ollut parempi ja tasapuolisempi.

7. Perustulo, verotus ja tulonjako oikeudenmukaisemmaksi

On luotava perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja turvaa kohtuullisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Alle 1 000 euron kuukausitulot on tehtävä verovapaiksi. Pääomatuloja on verotettava progressiivisesti, eli suuria pääomatuloja nykyistä enemmän. Eläkekatto on toteutettava.

Kenenkään käteen jäävän tulon ei tarvitse olla 10-kertainen pienimpään tuloon verrattuna. Kukaan ei ole sellaisia ansainnut, sillä elintasomme ja kulttuurimme perustuvat menneitten sukupolvien ja kaikkien nykyistenkin ihmisten tekemään työhön ja keksintöihin. Tulojen kohtuullistaminen voidaan toteuttaa verotuksen avulla, jolloin ns. negatiivinen verotuskin on yksi vaihtoehto toimeentulon täydentäjänä.

8. On siirryttävä kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

Ydinvoiman rakentamisesta on luovuttava. Korruptioituneen eduskunnan myöntämät ydinvoimaluvat on alistetteva vaalien jälkeen kansanäänestykseen. Väitteet ydinvoiman tuottamisesta ilman hiilidioksidipäästöjä ovat hämäystä ja ns. päästökauppa on tukea ydinvoimalle.

EU-jäsenyys mahdollistaa ydinjätteen tuonnin ulkomailta Suomeen. Maastamme ei pidä tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa, vaan ydinjätteen tuonti on torjuttava. On vaadittava uusia tutkimuksia ydinjätteen säilytykseen suunniteltujen kuparikapseleiden kestävyydestä ja bentoniittisaven laatuvaatimuksista. Ympäristöä uhkaavat uraanikaivoshankkeet on torjuttava.

Kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto on maamme kokonaisedun mukaista ja parasta turvallisuuden, työllisyyden, omavaraisuuden, huoltovarmuuden, ympäristön ja myös talouden kannalta.

Näin toimien Suomi on myös omalta osaltaan mukana vähentämässä ihmisen vaikutusta ilmastoon.

9. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeus

EU-jäsenyyden ulkopuolella voidaan turvata kotimaisen ruoan tuotanto, voidaan torjua geenimuunnellun ruoan tuleminen Suomeen ja voidaan vaatia ruokaan alkuperämerkinnät.

Itsenäisellä maatalouspolitiikalla on turvattava perheviljelmiin perustuva maatalous, maamme nykyistä parempi ruokaomavaraisuus ja huoltovarmuus sekä ruoan kohtuullinen hinta.

10. Tavoitteeksi tasapaino ihmisen ja luonnon välillä

Kokonaistuotanto, BKT ei mittaa hyvinvointia. Hyvinvoinnin mittaamisessa on otettava huomioon esim. tulonjako, ympäristön tila ja se, tyydyttyvätkö kaikkien ihmisten perustarpeet.

Keskeiseksi tavoitteeksi on jatkuvan kasvun asemasta otettava ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen sekä tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välillä. Niille rakentuva talous koituu kansalaisten, koko ihmiskunnan ja luonnon hyväksi.