Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

Tervetuloa!

Käyntejä kotisivuilla:344175 kpl

Kunnallisetporivaakuna.jpg

 

Peruspalvelujen esteetön saatavuus kaikille kuntalaisille turvattavaAlle 1000 euron kuukausitulot vapautettava kunnallisverosta.


Perustoimeentulo turvattava kaikille uuden perustulon avulla.


Vakinaisten työntekijöiden riittävyys peruspalveluihin turvattava.

Kouluissa oppilaiden ja opettajien jaksa­misesta huolehdittava mm. riittävän pienien opetusryhmien avulla. Erityisopetuksen saanti ja koulupsykologin palvelut turvattava.

Terveellinen ja lähellä tuotettu ruoka kuntien hankintoihin. Ei lihottavaa ja rauhattomuutta aiheuttavaa tärkkelysmössöä koululaisille, vaan puhdasta kalaa, lihaa ja vihanneksia. Eineksistä luovuttava!

Luottamushenkilöitä kahlitse­va puolue- ja ryhmäkuri on kiellettävä lailla.
Kohtuuhintainen asunto jokai­selle.

Suosikkigrynderit pois ja tilalle avoin päätöksenteko tonteista, rakentamisesta, saneeraaushankkeista ym. päätettäessä.
Avoimuutta ja tasapuolisuutta julkisiin hankintoihin.

Nuorille päte­vät ohjaajat sekä riittävät tarpeelliset kokoontu­mistilat. Nuorten omat toiveet otettava huomioon toiminnoista päätettäessä, esim.. nuorisovaltuuston kanavoimina.

Kohtuuhintaisesta ja toimivasta joukkolii­kenteestä riittävine linjoineen huolehdittava sekä palve­lutarpeiden tyydyttämiseksi että ympäristön syistä.
Kaikille kuntalaisille kuuluu oikeus viihtyisään, luonnonläheiseen ympäristöön ja mm. virkistäytyminen vesistöjemme rannoilla.

Kirjastopalvelut on pi­dettävä maksuttomina ja riittävän laajoina ja kirjastot on pidettävä auki silloin, kun ihmisillä on aikaa niiden käyttämiseen.

Kaupungin  henkilökunta on valittava päte­vyyden eikä jäsenkirjan perus­teella.

Johtavat viranhaltijat on valittava määräajaksi.

Kuntalaisten vaikutusmah­dollisuuksia ja kansanäänestyksiä on lisättävä.
Kuntaliitokset ovat joskus perusteltuja, mutta ne eivät saa olla mikään patenttiratkaisu. Kahdesta köyhästä ei tule yhtä rikasta., eikä suuruus ja keskittäminen läheskään aina merkitse (edes) kustannustehokkuutta

Valtionosuudet on palautetta­va ennalleen ja ne on käytettävä siihen, mihin ne on myönnettykin.

Kuntien toimintojen menestyksekäs hoitaminen edellyttää maamme eroamista EU:n määräysvallasta.